انجام رادیوگرافی فک و دهان نیاز به آماده سازی خاصی ندارد .بهتر است در زمان انجام مطالعه از محافظ تیروئید استفاده شود .نکته مهم بی‌تحرکی کامل و رعایت نکات تذکر داده شده توسط تکنسین رادیولوژی میباشد


چاپ   ایمیل