در سونوگرافی غربالگری مرحله اول ،هرچند زمان انجام این سونوگرافی از هفته ۹ تا هفته ۱۴ ،قابل انجام می باشد لیکن بهترین زمان انجام این سونوگرافی بین هفته های ۱۱ تا پایان هفته دوازدهم میباشد .جهت انجام این سونوگرافی مثانه نیمه متصل مناسب می باشد ،پر نمودن بیش از حد مثانه جهت انجام این سونوگرافی مناسب نیست .در سونوگرافی غربالگری مرحله اول ضخامت چین گردنی ،و همچنین طول تیغه بینی اندازه گیری میشود .از سایر مارک های اندازه گیری شده در این سونوگرافی می‌توان از بررسی وجود یا عدم وجود اختلالات دریچه ای قلب ،وجود جریان خون طبیعی در یکی از وریدهای منتهی به کبد ،بررسی ابتدایی سیستم عصبی ،بررسی وجود یا عدم وجود اختلالات لوله عصبی می توان نام برد .

  • نکته مهم در سونوگرافی غربالگری مرحله اول ،اشاره به این نکته است که در این سونوگرافی اختلالات عمده ژنتیک از جمله سندروم دان و همچنین تریزومی های ۱۳ و ۱۸ تعیین ریسک می شود ،در نظر گرفتن این نکته حائز اهمیت است که طبیعی بودن سونوگرافی غربالگری مرحله اول حدود ۹۵ درصد از اختلالات ژنتیک را رد میکند ،این نکته به این دلیل میباشد که برخی از اختلالات ژنتیک به صورت جابجایی کوچکی از ژنو بوده که ممکن است تظاهر بالینی ظاهری در جنین ایجاد نکرده باشد ،مارکرهای آزمایشگاهی نیاز می باشد لذا انجام همزمان آزمایشات خون مربوط به غربالگری مرحله اول ،الزامی می باشد .

چاپ   ایمیل