سی تی اسکن تری فازیک

فهرست مطلب

در این روش قبل از تزریق داروی مخصوص تصاویر از محل های مورد نظر گرفته میشود.


چاپ   ایمیل