داپلر رنگی وریدهای اندامها 

در بررسی سونوگرافی داپلر رنگی از عروق طبق درخواست پزشک معالج از شبکه وریدی یا شریانی با استفاده از امواج کالر داپلر جریان خون در عروق مذکور بررسی می شود .

در بررسی شبکه وریدی چه در اندام فوقانی بچه در اندام تحتانی ،دو سیستم سطحی و عمقی بررسی می‌شود .هر یک از این سیستم ها می توانند دچار اختلالات واریسی ،و همچنین لخته خون باشد .علائم عمومی اختلالات وریدی ،به صورت تورم اندام ها ،وجود زخم های سطحی ،اختلالات گردش خون در اندام ها ،احساس درد و ضعف رفتن اندام ها می باشد .جهت انجام سونوگرافی کالر داپلر وریدهای سطحی و عمقی ،آمادگی خاصی نیاز نمی باشد ،لیکن در صورت وجود موهای زائد فراوان ،خصوصاً در اندام های تحتانی ،بهتر است موهای زائد برطرف شود .

داپلر رنگی جهت واریس 

در بررسی عروق واریسی دردو وضعیت خوابیده و نشسته ،و در صورت لزوم در وضعیت ایستاده عروق اندام ها بررسی می شود .در زمان مطالعه در بخشی از بررسی سونوگرافی داپلر رنگی ،نیاز به فشردن بخش های انتهایی اندام ها ،جهت بررسی سطح ،افزایش جریان خون و تعیین میزان نارسایی خون به صورت برگشت جریان خون در سونوگرافی مشخص میشود ،می باشد .

سونوگرافی داپلر رنگی شریانی 

در بررسی شریان های اندام ها ،میزان مقاومت عروقی و مقدار جریان خون در بخش های انتهایی اندام ها و همچنین در صورت وجود تنگی در شاخه های شریانی با سونوگرافی کالر داپلر ،بررسی می شود .

در اختلالاتی مانند بیماری قند پیشرفته ،شریان ها دچار تنگ های متعدد شده ،در سونوگرافی کالرداپلر میزان کاهش جریان خون ،یا قطع جریان خون به بخشی از اندامها بررسی می شود .


چاپ   ایمیل