• در انجام رادیوگرافی شکم نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد 
  • تنها لباس های اضافی خارج شده و قطعات فلزی ایا زیپ لباس ها باز شده و از محل تابش اشعه دور میشود 
  • موارد کاربرد رادیوگرافی ساده شکم شامل :بررسی وضعیت های حاد شکمی مانند دل درد شدید جهت انتشار گازهای شکمی و بررسی انسداد روده ها یا احتمال سوراخ شدگی روده ها همچنین بررسی وجود اجسام خارجی رادیو اوپاک
  • بررسی وجود لوله ها پس از اعمال جراحی و همچنین بررسی وجود سنگ های سیستم ادراری و اندازه گیری زمان حرکات دودی روده ها کاربرد دارد ۔
  • میزان تابش اشعه رادیوگرافی ساده کمتر از سی تی اسکن می باشد و در موارد بارداری منع نسبی دارد و بهتر است از ام‌آرآی جایگزین استفاده شود .

 


چاپ   ایمیل